Oddziały Gimnazjum w Samorządowej Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich
kontakt
edziennik

kontakt

e-dziennik

Deutsches Sprachdiplom

09.11.2015

DSD (Deutsches Sprachdiplom) to certyfikat poświadczający znajomość języka niemieckiego.

Certyfikat językowy DSD (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Stałej Konferencji Ministrów Kultury Landów Republiki Federalnej Niemiec) jest egzaminem z języka niemieckiego przeznaczonym dla  uczennic uczniów szkół zagranicznych przeprowadzanym na mocy porozumienia z Ministerstwem Kultury RP.

Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) certyfikat ten można zdobyć na różnych poziomach, nasi uczniowie zdają go na poziomie I.

Egzamin DSD I jest egzaminem przewidzianym dla całej grupy bądź klasy, stąd nie można do niego przystępować indywidualnie. Egzamin DSD I przeprowadzany jest nieodpłatnie. Jest finansowany przez Republikę Federalną Niemiec.

Zdają go uczniowie klas trzecich z poszerzonym programem języka niemieckiego. Po skończeniu nauki w gimnazjum mogą kontynuować DSD w jednym z  krakowskich liceów i przygotowywać się do kolejnego poziomu certyfikatu językowego w klasie maturalnej DSD II. Certyfikat DSD II uprawnia do studiowania na wszystkich wyższych uczelniach i uniwersytetach w Niemczech.

Egzamin DSD I jest przeprowadzany co roku w marcu. Egzamin składa się z dwóch części – ustnej i pisemnej:

  • część ustna obejmuje prezentację wybranego przez ucznia tematu oraz krótką rozmowę na jej temat
  • część pisemna obejmuje
  • produkcję tekstu – zdający ma za zadanie napisać krótki tekst (np. list)
  • rozumienie tekstu czytanego – zdający musi odpowiedzieć na pytania dotyczące podanego tekstu
  • rozumienie ze słuchu – zdający odpowiada na pytania do odsłuchanego tekstu.

Egzamin przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach partnerskich Republiki Federalnej Niemiec, które po spełnieniu określonych kryteriów zostały przyjęte do grona szkół partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i otrzymały zezwolenie na przeprowadzanie egzaminu DSD I. Przystąpić do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół.

Nauczyciele języka niemieckiego posiadają właściwe uprawnienia i przeprowadzają egzaminy DSD w szkole.

Klasy DSD, to klasy z poszerzonym programem języka niemieckiego, które przygotowują uczniów do międzynarodowego egzaminu z języka niemieckiego DSD B 1 (DeutschesSprachdiplom I).

  • Uczniowie uczą się w wymiarze 6 godzin tygodniowo z podziałem na grupy.
  • Uczniowie mają możliwość kontynuacji nauki języka niemieckiego w klasach z programem DSD B2 w krakowskich liceach (Liceum nr I, II, V, VIII,) oraz w Liceum nr IV w Olkuszu.
  • Opiekę merytoryczną nad kadrą nauczycielską sprawuje koordynator delegowany przez Niemieckie Ministerstwo Oświaty.
  • Aby motywować uczniów do nauki języka niemieckiego oraz stwarzać możliwość żywego kontaktu z językiem szkoła prowadzi wymianę z Niemcamioraz organizuje wycieczki do krajów niemieckojęzycznych. Organizowane są  również konkursy i imprezy kulturalne, których zadaniem jest urozmaicenie lekcji języka niemieckiego.

Jako szkoła współpracująca z ZfA (Centrala Szkolnictwa za Granicą) otrzymujemy od strony niemieckiej dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych.